Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Mechanické zkoušky

Mechanické zkouškyMechanickými zkouškami se ověřují mechanické pevnosti celých zařízení nebo se ověřují mechanické vlastnosti materiálů používaných při jejich výrobě. Tyto vlastnosti se také posuzují z hlediska ovlivnění vlivem prostředí, jako jsou teplo, chlad, vlhkost nebo

Prováděnými zkouškami v tomto oboru jsou:

Zkouška odolnosti proti nárazu (IK kód)

Zkouškami odolnosti proti nárazu se ověřuje mechanická pevnost krytů zařízení podle požadavků na stupně ochrany elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

Zkoušky tahových a ohybových vlastností

Prováděnými zkouškami jsou zkoušky tahem, tlakem nebo ohybem podle norem ČSN EN ISO 527 a ČSN EN ISO 178. Při zkoušce tahových vlastností se zkušební vzorek namáhá konstantní rychlostí ve směru své podélné osy do jeho porušení nebo do okamžiku, kdy jeho napětí v tahu nebo protažení dosáhnou zvolené hodnoty.

Zkoušky rázové houževnatosti

Zkouška spočívá v měření energie potřebné k přeražení zkušebního vzorku, přeražení vzorku je provedeno kyvadlovým rázem kladiva a měří se energie potřebná k přeražení vzorku. Zkouška se provádí zařízením s názvem Charpyho kladivo, metodou Charpy podle normy ČSN EN ISO 179.

Zkouška indexu toku taveniny (MFR a MVR)

Zkouška slouží k určení hmotnostního indexu toku (MFR) nebo objemového indexu toku taveniny (MVR). Zkoušený materiál se při určité teplotě protlačuje definovaným tlakem zkušební hubicí a měří se objem nebo hmotnost vytlačené taveniny.

Používaná zkušební zařízení
Univerzální zkušební stroj – trhačka, Charpyho kladivo, výtlačný plastometr

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz