Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Zkoušky elektromagnetické kompatibility – EMC

EMCElektromagnetická kompatibilita je schopnost zařízení správně fungovat i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů, a zároveň svou vlastní elektromagnetickou činností nesmí nepřípustně ovlivňovat své okolí, tj. nesmí produkovat signály, které by byly rušivé pro jiná zařízení.

Prováděné zkoušky EMC:

Zkoušky elektromagnetického rušení/emisí (interference) - EMI

 • Měření úrovní rušivého svorkového napětí pásmu 9 kHz - 30 MHz
 • Měření vyzařovaného elektromagnetického rušení
 • Měření rušivého výkonu (vložný útlum)
 • Měření emisí harmonických proudů a kolísání napětí a flikru

Zkoušky elektromagnetické odolnosti/imunity (susceptibilita) - EMS

 • Elektrostatický výboj
 • Vysokofrekvenční elektromagnetické pole
 • Rychlé skupiny impulsů
 • Rázová vlna
 • Vedené elektromagnetické rušení
 • Magnetické pole síťového kmitočtu
 • Přerušení a změny napájení

Zkoušky elektromagnetického rušení/emisí (interference) - EMI

Měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobené svítidly podle normy ČSN EN 55015 (CISPR-15)

Svítidla jsou testována na emise rušení šířené zářením nebo vedením. Měří se rušivé napětí na vstupních, zátěžových a řídících svorkách a vyzařované elektromagnetické rušení v různých frekvenčních rozsazích. Pro jednotlivé druhy svítidel je v normě specifikován minimální vložný útlum.

Měření emisí proudu harmonických podle normy ČSN EN 61000-3-2

Tato norma se zabývá měřením harmonických proudů injektovaných do veřejné rozvodné sítě a předepisuje typové zkoušky spotřebičů.

Měření změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích podle normy ČSN EN 61000-3-3

Tato norma určuje přípustné mezní hodnoty kolísání napájecího napětí a postupy jeho určování. Norma uvádí rovněž závislost hodnot kolísání napětí na četnosti těchto změn.

Zkoušky elektromagnetické odolnosti/imunity (susceptibilita) - EMS

Zkoušky odolnosti proti elektromagnetickým vlivům podle normy ČSN EN 61547

Při těchto zkouškách se zkouší odolnost zařízení na:

 • elektrostatické výboje (ESD) ČSN EN 61000-4-2
 • vysokofrekvenční elektromagnetické pole ČSN EN 61000-4-3
 • rychlé elektrické přechodové jevy ČSN EN 61000-4-4
 • rázové impulsy ČSN EN 61000-4-5
 • krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ČSN EN 61000-4-11
 • injektované proudy ČSN EN 61000-4-6
 • magnetické pole síťového kmitočtu ČSN EN 61000-4-8

Zkoušky elektrostatického výboje podle normy ČSN EN 61000-4-2

Při těchto zkouškách je zařízení vystaveno kontaktním a bezkontaktním výbojům elektrostatického náboje, který může způsobit poruchu nebo i zničení citlivé elektroniky zařízení.

Ke zkouškám se používá generátor elektrostatických výbojů EM TEST Dito.

Zkoušky odolnosti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli ČSN EN 61000-4-3

Zkouška určuje odolnosti elektronických zařízení vůči spojitým elektromagnetickým polím vyzařovaným v kmitočtovém pásmu 80÷6000 MHz. Jde tedy o zkoušky odolnosti vůči vyzařování např. ručních (přenosných) vysílačů, ale i stabilních vysílacích stanic, rozhlasových, televizních a vozidlových vysílačů, mobilních radiotelefonů i různých průmyslových zdrojů vysokofrekvenčních signálů.

Zkoušky odolnosti vůči rychlým přechodovým jevům/skupiny impulsů podle normy ČSN EN 61000-4-4

Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům určuje podmínky a provedení zkoušek tzv. rychlými transienty 5/50 ns

Zkoušky odolnosti proti rázovým impulzům podle normy ČSN EN 61000-4-5

Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu rozšiřuje normu EN 61000-4-4 Odolnost vůči rychlým přechodovým jevům o zkoušky pomalejšími napěťovými impulzy 1,2/50µs

Zkoušky odolnosti proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli podle normy ČSN EN 61000-4-6

Odolnost proti rušení šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli definuje metodiku testování elektromagnetické odolnosti zařízení, která jsou rušena signály šířícími se po napájecích a signálových vedeních a zemnicích spojeních.

Zkoušky odolnosti proti krátkým poklesům napětí, krátkým přerušením napájení a pomalým změnám napětí podle normy ČSN EN 61000-4-11

Tyto zkoušky specifikují provedení zkoušek odolnosti zařízení, která mohou být citlivá na krátkodobé poklesy a krátká přerušení napájecího napětí.

Používaná zkušební zařízení
EMC bezodrazová komora -  vnitřní rozměry: 8.16m x 5.60m x 5.68m, generátor signálů, zesilovač, antény, EMI přijímač, sonda na měření intenzity pole, umělá síť, vazební CDN členy, triple loop anténa, ESD zkušební pistole, EFT generátor, vazební kleština, generátor rázové vlny, přístroj obsahující generátor a zesilovač vysokofrekvenčního rušení, FET přepínač, regulační transformátor, stabilizovaný napájecí zdroj, analyzátor sítě

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz