Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Fotometrická měření

FotometrieFotometrie respektive radiometrie se zabývá určováním energetických a výkonových vlastností optického záření. Měření tohoto záření ve viditelném spektru (vlnové délky 380 – 780 nm) se zohledněním vlivu spektrální citlivosti lidského oko se nazývá fotometrie, měřené veličiny se nazývají fotometrické a jsou relativní. Radiometrie se pak zabývá zářením jako formou energie a používá objektivní veličiny. Radiometrické veličiny charakterizují množství energie přenesené zářením. Každé fotometrické veličině odpovídá veličina radiometrická. Neoddělitelnou součástí obou přístupů měření je spektrometrie, tedy měření účinku záření na určité vlnové délce. Spektrometrie nám umožní nejen správné vyhodnocení změřených údajů, ale i přepočty mezi fotometrickými a radiometrickými veličinami.

Prováděné zkoušky:

Měření světelného toku

Měření světelného toku je prováděno v kulovém integrátoru, naše laboratoř disponuje integrátory o vnitřním průměru 2,5m a 2m a malým integrátorem o průměru 15 cm pro měření LED zdrojů. Měření samotných fotometrických veličin je prováděno buď velmi přesným fotometrem LMT nebo spektrofotometrem, který umožňuje měření i dalších fotometrických veličin, jako jsou celkový zářivý tok, teplotu chromatičnosti, index podání barev apod.

Používaná zkušební zařízení
Kulové integrátory o průměru 2,5m a 2m, fotometr, spektrofotometr

Měření rozložení svítivosti

Rozložení svítivosti svítidel nebo samotných světelných zdrojů se provádí zařízením, které se nazývá goniofotometr.  Měření jsou prováděna v soustě rovin C-γ s možností rozlišení v krocích po 0,1°. Naměřená data jsou poskytována ve formátu ldt, případně jiných formátech určených pro databáze výpočtových programů osvětlení. Měřený vzorek je po celou dobu měření upevněn ve své pracovní poloze a nedochází tak k chybám způsobeným změnou vyzařovacích charakteristik vlivem změny polohy zdroje.

Používaná zkušební zařízení
Goniofotometr RiGO 801  - tento typ goniofotometru využívá kombinované měření fotočlánkem a jasovou kamerou. Využívá princip integrace jasu, tj. měření rozložení jasu povrchu svítidel ve vzdálenostech menších, než je mezní fotometrická vzdálenost.

Měření fotobiologické bezpečnosti

Smyslem měření fotobiologické bezpečnosti je vyhodnocení potenciálních nebezpečí vlivu záření vycházejícího ze svítidel na živou tkáň a lidské oko. Měření, která se zabývají vyzařováním zdrojů světla v širokém pásmu vlnových délek, se nazývají radiometrická měření. Měření jsou prováděna s použitím spektroradiometru s dvojitým monochromátorem, který poskytuje požadovanou selektivitu a měřící rozsah.

Používaná zkušební zařízení
spektroradiometr s dvojitým monochromátorem a s detektory záření vlnové délky 200 – 3200nm

Spektrální měření LED zdrojů a jejich aplikací

Pro měření LED zdrojů a jejich aplikací slouží sestava zařízení, která umožňuje měřit fotometrické veličiny LED zdrojů, jako jsou osvětlení, průměrná intenzita LED, dominantní vlnová délka, poloviční šířka pásu, centrální vlnová délka, kolorimetrické souřadnice a čistota barvy. Základem sestavy je spektroradiometr s detektory pro měření viditelného spektra záření.

Používaná zkušební zařízení
Spektroradiometr s detektory, integrační koule o průměru 15cm, tubus pro měření intensity LED, LED goniofotometr, modul pro měření jasů. Součástí sestavy je i sada držáků LED různých konstrukcí včetně chladící jednotky pro chlazení výkonových LED chipů

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz