Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Zkoušky elektrické bezpečnosti - LVD

Elektrická bezpečnostZkoušky elektrických zařízení z hlediska jejich elektrické bezpečnosti se provádí podle NV č. 17/2003 Sb. (LVD), kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Zkoušky provádíme především podle norem na všeobecné požadavky na svítidla řady ČSN EN 60598 a podle norem pro svítidla určená do prostředí s výbušnou atmosférou řady ČSN EN 60079. Ověření stupně ochrany krytem (IP kód) provádíme podle normy ČSN EN 60529.

Prováděné zkoušky:

Tepelné zkoušky a zkoušky trvanlivosti

Tepelné zkoušky

Principem tepelných zkoušek je hledání maximálních ustálených povrchových teplot jednotlivých komponentů a částí svítidel při různých provozních podmínkách. Zjišťuje se, že žádná část svítidla se nadměrně neohřejí nad teplotu, která by nepříznivě ovlivnila bezpečnost svítidla

Zkoušky trvanlivosti

Při zkouškách trvanlivosti se ověřuje to, že vlivem cyklického ohřívání a ochlazování se svítidlo nemůže stát nebezpečným ani předčasně neschopným provozu.

Používaná zkušební zařízení
Zařízení pro tepelné zkoušky, termometry, termočlánky, termokamera

Elektrické zkoušky

Elektrickými zkouškami se ověřuje zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti, tedy že nezpůsobí při svém provozu nebo instalaci úraz elektrickým proudem. Při těchto zkouškách se ověřuje elektrická pevnost, izolační a přechodový odpor, provádí se měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem.

Zkouška izolačního odporu

Provádí se měřením izolačního odporu mezi živými částmi a ostatními částmi svítidel včetně podkladu.

Zkouška elektrické pevnosti

Na izolaci jednotlivých částí svítidla se přikládá zkušební vysoké napětí, kterým se tato izolace namáhá, v průběhu zkoušky se nesmí vyskytnout přeskok nebo průraz izolace.

Měření přechodového odporu

Měří se odpor ochranného spojení svítidla a jeho přístupných vodivých částí s uzemňovací soustavou.

Měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

Při měření dotykového proudu se měří proud procházející izolací zařízení na jeho povrch (obvykle jenom na přístupných kovových částech svítidel třídy II). Dále se měří proud protékající ochranným vodičem zařízení třídy I při přiložení síťového napětí.

Používaná zkušební zařízení
Zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti a izolačního odporu, zařízení pro zkoušky přechodového odporu, zařízení pro zkoušky dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

Zkoušky ověření stupně krytí IP

Tyto zkoušky slouží k ověření stupně ochrany elektrických zařízení před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím pevných cizích těles, prachu a vody. Daný stupeň ochrany je udáván tzv. IP kódem udávaném ve formátu IPXY. První charakteristická číslice IP kódu může být v rozsahu IP0X – IP6X a charakterizuje ochranu zařízení před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles a prachu

Druhá charakteristická číslice IP kódu může být v rozsahu IPX0 – IPX8 a charakterizuje ochranu zařízení před škodlivým účinkem vniknutí vody.

Používaná zkušební zařízení
Zkušební sondy vniknutí a dotyku, prachová komora, zařízení pro zkoušky IPX3 a IPX4, vodní proudnice pro zkoušky IPX5 a IPX6, zařízení pro zkoušky IPX7 a IPX8

Zkoušky odolnosti proti teplu, ohni a plazivým proudům

Zkouškami odolnosti proti teplu, ohni a plazivým proudům se ověřují vlastnosti částí zařízení z izolačních materiálů a částí zajišťujících ochranu před úrazem lektrickým proudem.

Zkouška odolnosti proti teplu

Zkušební vzorek materiálu se vystaví působení tepla, poté se na vzorek působí definovanou silou ocelovou kuličkou a měří se průměr vtlačení kuličky

Zkouška žhavou smyčkou

Žhavou smyčkou o teplotě 650°C nebo vyšší se působí na zkoušený vzorek, po oddálení žhavého hrotu smyčky se dále pozoruje chování zkoušeného vzorku

Zkouška plamenem jehlového hořáku

Na zkušební vzorek se působí plamenem jehlového hořáku, po odstranění plamene se pozoruje průběh dalšího hoření vzorku.

Zkoušky odolnosti proti plazivým proudům

Povrch vzorku je vystaven elektrickému namáhání mezi dvěma elektrodami ve zkušebním vodivém roztoku, přičemž na povrchu materiálu se nesmí vyskytnout plazivé proudy vyšší než 0,5A

Používaná zkušební zařízení
Tepelná komora, zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou, zařízení pro zkoušky jehlovým hořákem, zařízení pro zkoušky odolnosti proti plazivým proudům

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz